Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni treener

PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TREENER

 – Alfa Psychosocial Coach® õppesuund

ÕPPESUUND

Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni juhtimine ja treenimine on kutseoskus, mis võimaldab töötajal oma tööülesannete täitmisel kombineerida ja kasutada erinevaid professionaalseid oskuseid. Töötaja valdab tööd toetavate meetodite efektiivset kasutamist, teenussüsteeme ning teraapiliste ja rehabiliteerivate meetodite oskusteabe rakendamist oma töös. Alfa Psychosocial Coach õppesuund arvestab erinevate kliendirühmadega seoses tekkivaid väljakutseid ning pöörab eriti suur tähelepanu immigrantide ja varjupaigataotlejate erivajadustele.

Treenerid saavad töötada paljudes erinevates töökeskkondades

 • Ettevõtjatena
 • Valdade/linnade eluaseme ja tööhõivega seotud teenuste osutamisel
 • Pagulaskeskustes ja immigrantide seas
 • Sihtasutustes
 • Eraettevõtjate teenistuses, kus eesmärgiks on iseseisev elamine ja töötamine
 • Lastekaitse teenistuses
 • Puuetega inimeste ja vaimse tervise rehabiliteerimisteenuste osutamisel
 • Eritoetust vajavate klientide rehabiliteerimisel, eluaseme- ja tööhõiveteenuste juures jms

Kellele?

Sobib täiendõppeks meditsiiniõdedele, hooldustöötajatele, töönõustajatele, eluasemenõustajatele, pagulaskeskuste õpetajatele ja juhtidele eluaseme- ja tööhõivenõustamise teenuseid pakkuvates ettevõtetes, neuropsühhiaatrilistele nõustajatele, loomateraapia treeneritele, sotsiaalpedagoogidele, sotsionoomidele ning heaoluteenuste valdkonna ettevõtlustegevuste planeerijatele.

Sisu

 •  Tööhõivekoolituse põhimõtted
 • Rehabiliteeritava koolitus- ja tööhõive viisid
 • Rehabiliteerivad töömeetodid klienditöös
 • Vastastikku mõjuvad suhted ja rühmadünaamika
 • Psühhoedukatiivne peretöö
 • Eluasemetoetus ja teenus
 • Immigrantide ja varjupaigataotlejate erivajadused
 • Lahenduskesksed meetodid ja seisukohtade vahetamise oskus rehabiliteerimisel
 • Kliendi rehabiliteerimist toetav pere- ja individuaalteraapia
 • Lähedased rehabiliteerimise toena, võrgustikud ja partnerite tugi
 • Tundeelu ebastabiilsus ja oskusteave
 • Arengupuude eripärad
 • Vaimset tervist toetavad abinõud
 • Sotsiaaltöö väljakutsed täisealiste klientidega töötamisel
 • Mitteverbaalne kommunikatsioon ja tõlgendused vastastikuses suhtluses
 • Tervishoiuteenuste tähendus ja teenusteni juhtimine
 • Enda tundmine ja arendamine
 • Töötamine immigrantide ja varjupaigataotlejatega
 • Traumeeritus ja kriisitöö väljakutsed

Õppetöö läbiviimine:

Segakoolitus, 6 kuud, 7 päeva

Internetipõhine õpe

Diplomitöö

Koolituse hind:

867 eurot.

Koolituse eest on võimalik tasuda korraga või kuni 10 osamaksuna.

Koolituse toimumise koht:

Eesti

Elektrooniline taotlusvorm või e-post info@alfapartners.fi

Küsimuste korral helistage: www.alfapartners.fi, www.tomarbaltic.ee

Psühhosotsiaalse treeneri töökirjeldusest:

Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni treener töötab mitmesugustes töökollektiivides või ettevõtjana rakendades oma töös kliendi/pere toetamiseks laiahaardelist oskusteavet sisaldavaid ametioskusi.

Treener on oma ametioskusi täiendanud lisakoolitusega, mis kestab 30 päeva ja sisaldab 13 auditoorse õppe päeva, iseseisvat internetiõpet ning diplomitööd.

Koolitusel osaleja suurendab oma ametioskusi ja tunneb uusi meetodeid, muuhulgas:

 • Vaimse tervise häired
 • Neuropsühhiaatrilised sümptomid, dementsus
 • Uimastite tarbimise kahjulikkus
 • Psühhoedukatiivne peretöö, tõrjutust soodustavad tegurid
 • Funktsionaalsed meetodid klienditöös
 • Kliendiga kohtumine, kliendi motiveerimine ja dialoogid
 • Teenuste juhtimine ja võrgutöö
 • Oma toimetuleku teadvustamine klientidega töötamisel
 • Kela võimalused rehabiliteerimisel (arsti koolituspäev)
 • Lahendusekeskne mõtlemine ja tegevus (NLP)
 • Lõõgastumise meetodid ja igapäevase toimetuleku juhtimine
 • Psühhosotsiaalsed treeningud töökollektiivis
 • Erinevad elamise viisid
 • Töötreeneri roll ja töömeetodid rehabilitatsiooni toetamisel
 • Teraapiavormid
 • Vaimne tervis ja selle edendamine
 • Multikultuursus klienditöös
 • Koolitus võimaldab täiendada või saada EA1

Treener osaleb oma töös ise kliendi kõikehõlmavas rehabiliteerimises ning kasutab rehabiliteerivaid töövõtteid koos kliendi ja/või kliendi perega. Treener osaleb kliendi argipäevaelus, planeerib, juhib ja tegutseb samal tööpinnal koos rehabiliteeritavaga.

Treeneri ametioskusi on klientikohtumisteks ja teenussüsteemide kasutamiseks  mitmel viisil kinnitatud. Treener töötab koos kliendi/peredega ja kollektiivi alalise koordinaatorina ning kuulub erinevate erialaspetsialistide töörühma.

Treeneril on laialdased ülesanded, mille teostamisel on tähtsad kliendi seisukohast madala lävega teenused ning humaanne rehabiliteeriv töö. Samuti võib treener kasutada oma ametioskusi tööheaolunõustajana, mispuhul loetakse töökoha psühhosotsiaalset rehabiliteerimist töökollektiivi funktsioneerimise ja suutlikkuse seisukohast oluliseks.

Treener kujundab mitmest erinevast seisukohast lähtudes tervikuid rehabilitatsiooni erinevates sektorites, näiteks peretöö, eakate hoolduse, vaimse tervise ja puuetega inimeste ning täisealiste sotsiaaltöö valdkondades. Treener teab ja tunnustab tööhõive ja koolituse võimalusi, teenusejuhtimist, kliendirühmade kliinilisi eriaspekte ja funktsionaalseid meetodeid; treener kasutab oma töös ravimeetodeid kliendijuhtimisel, oskab planeerida ja koostada tegevusplaani ja näha oma töö realistlikke eesmärke. Töö eesmärgiks on alati motiveerida klienti/perekonda olema oma elu ekspertideks, tõsta kliendi enesehinnangut ja eneseusaldust. Tööviis on lahenduskeskne ja julgustav ning teostatud praktilisel viisil.

Treeneri toetus vaimse tervise rehabiliteerimises osalejate (pikaajalised töötud, puuetega inimesed või immigrandid) elamis- ja tööhõiveteenuste osutamisel:

 •  Treener on kliendiga suhtlemisel mitmekülgse rehabilitatsiooni ja tööhõive edendaja, pöörata tähelepanu töönõustaja võimalustele ja pürgida oma ametioskuste abil tööhõive ja tervenemise võimaldamise poole.
 • Pöörata tähelepanu kliendi iseseisva elamise vajadustele ja sotsiaalsele võrgustikule, juhtida ja toetada klienti oma koduga seotud oskuste õppimisel.
 • Pöörata tähelepanu kliendi lähedastele kui rehabiliteerimise toetajatele ning koordineerida kliendi ja võrgustikuga kliendile vajalikke teenuseid ja tugifunktsioone.
 • Koordineerida ja läbi viia rühmategevust.

Treener pereteenuste osutamisel

 •  Treener osaleb koos perega selle argielus ja tegevustes, mis toetavad pere rehabiliteerimist nende enda elukeskkonnas.
 • Kasutab oma töös rehabilitatsioonimeetodeid ja tegutseb psühhoedukatiivse peretöö heaks.
 • Oskab ära kasutada oma teadmisi, oskab lisaks koduga seotud töödes osalemisele oma teadmisi rakendada ja kliente vajadusel teenuste juurde juhtida.
 • Töötab mitmekülgselt arvestades pere dünaamikat ja on kursis peresisese suhtlemisoskusega.
 • Treener võib koos teise treeneriga hallata erinevate kliendirühmade rehabilitatsioonigruppe. Grupid on olulised sotsiaalsed võrgustikud ja toimivad iseenesest hästi rehabiliteerivatena.
 • Treeneril on ametioskuste raames nii teadmised kui ka oskused suhelda peredega, kuhu kuuluvad sellised erikliendid nagu näiteks muuhulgas vaimse tervise probleemidega ja neuropsühhiaatrilist väljakutset pakkuvad inimesed.
 • Treener töötab uimastivastase töö tugiisikuna peredes, treener tunneb huvi kliendi argipäeva ja elu vastu. Peres tehtav uimastitevastane töö on mitmekülgne ning hõlmab muuhulgas terapeutilisi arutelusid, argihalduse toetamist, võrgustikus tegutsemist ning kogu pere toetamist ja kuulamist.
 • Multikultuurse peretöö viisid on samasugused nagu Soome pere puhul, kuid treener austab pere kultuurilisi eripärasid, arvestab nende eripäradega ning austab klientide kultuurilisi lähtepunkte ja erinevusi.

 Treener töös eakatega

 • Treener tunneb vananemisest ja dementsusest tingitud muudatusi käitumises ning oskab oma tegevusega aidata kliendil, lähisugulastel ja hoolduspersonalil ära tunda eaka käitumislikku muutust.
 • Teadvustab oma töös teadmisi dementsusega seotud tõsistest käitumishäiretest.
 • Oskab oma töös juhtida ja kasutada praktilisi meetodeid.
 • Teadvustab eaka inimese vaimsest tervisest tulenevaid isiksushäireid.
 • Oskab teha vahet tujudel ja ahistushäiretel ning kodus elavate klientide alkoholi riskikasutamisega seotud vaimse tervise probleemidel.

Treener toetamas noori

 • Teab ja teadvustab kasvamise ja arengufaasidega seotud perioode, kuis oskab näha vaimse tervise riskitegureid.
 • On kliendi isiklikuks treeneriks motiveerides ja julgustades noort iseseisvuma, haridust omandama, töötama ning sotsiaalset võrgustikku looma.
 • On kõige lähem koostööisik kliendi, perekonna ja võrgustiku koordineerijana
 • Pöörab suurt tähelepanu pere rehabilitatsiooni toele noore elus ning toimib psühhoedukatiivse peretöö alusel.
 • Kasutab oma töös olemasolevaid võrgustikke koos noorega.

Küsimuste korral helistage: Sari Kallioinen-Rautava  +358 40 7667272 Teenindus eesti keeles.